Bases específiques per a la convocatòria de nomenanment de funcionari interí, arquitecte, grup de classificació A, subgrup A1, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica d'aquest consell comarcal

24/03/2017

Provisió interina d’una plaça d’arquitecte. Aquesta plaça esta enquadrada  en el Grup A1, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica.

També es te per objecte la constitució d’una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter temporal  per cobrir vacants o realitzar substitucions en aquesta categoria del Consell Comarcal del Priorat. La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim, per resolució de Presidència. Tot això a  excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General del Consell Comarcal del Priorat, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des de la publicació de les presents Bases en el BOPT , en horari d’oficina, i s’han d’adreçar al President del Consell Comarcal del Priorat. El model de sol·licitud restarà a disposició dels interessats a la pàgina web del Consell Comarcal del Priorat.

Adreça i horari del Registre General del Consell Comarcal del Priorat per presentar sol·licituds:
Palau dels comtes d’Azara.
Plaça Quartera, 1
43730 - FALSET

Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Per tal de tenir coneixement de la presentació per aquest sistema, paral·lelament caldrà enviar escanejada tota la documentació presentada a l’adreça electrònica:  serveisinterns@priorat.cat fent esment en el correu electrònic de la data de presentació i el lloc de presentació