Ple de tràmit per aprovar l’estat de comptes del 2016 del Consell Comarcal del Priorat

26/09/2017
La institució retira i ajorna la resta de punts de l’ordre del dia davant la situació excepcional que viu Catalunya

El Consell Comarcal del Priorat va celebrar ahir al vespre un ple de pur tràmit que va servir per aprovar el compte general de la institució corresponent a l’exercici de 2016. La resta de punts que hi havia previstos a l’ordre del dia van ser retirats i ajornada la seva discussió davant la situació excepcional que viu ara mateix Catalunya arran de la intervenció de la Generalitat i l’atac a les institucions i les llibertats del país.

La voluntat de Presidència del Consell hauria estat ajornar el ple en la seva totalitat, però la necessitat d’aprovar l’estat de comptes abans de l’1 d’octubre obligava a celebrar la sessió plenària abans d’aquesta data. En paraules del president, Jordi Sabaté, “el moment que vivim requereix de l’alerta i el compromís per part de totes les institucions, i és per això que hauríem preferit ajornar el ple íntegrament”.

Pel que fa a l’estat de comptes general aprovat ahir al vespre, el secretari interventor en va emetre un informe favorable en posar de manifest que s’han seguit les bases d’execució del pressupost, així com el que disposa la legislació vigent.

Entre d’altres coses, l’informe destaca que el Consell presenta una situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 147.332,31 euros.

En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de l’ens local, el Consell Comarcal del Priorat presenta una capacitat de finançament de 401.567,34 euros, un compliment de la regla de la despesa de 519.272,89 euros i un rati de deute viu de 11,61 %.