AJUTS HABITATGE 2019

CONVOCATÒRIES:

 

Ajuts per al lloguer d’habitatges (MIFO):

Destinataris:     Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

Termini:            7 de juny de 2019

 

Per a més informació consulteu:

BASES

CONVOCATÒRIA

QUADRE RESUM

 

Documentació a presentar:

SOL·LICITUD

FULL DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA


 

Col·lectius específics:

Destinataris: 

Titulars de contracte de lloguer obtingut a través d'una Borsa de Mediació, beneficiaris de prestacions econòmiques d'especial urgència i persones desnonades o procedents d'execució hipotecària.

                         No han de tenir ingressos superiors a 1,5 vegades l’IRSC

Termini:                        Contractes Borsa Mediació 31.10.2019

Beneficiàris d'especial urgència, desnonats o en procés d'execució hipotecària 01.03.2019

 

Per a més informació consulteu:

BASES

RESOLUCIÓ

QUADRE RESUM

 

Majors 65 anys (col·lectiu persones grans)

Destinataris:                      Unitats familiars on algun dels seus membres sigui una persona major de 65 anys.

Tipus d’obra:                     Arranjaments interiors de l’habitatge que facilitin el seu dia a dia.

Termini:                              28 de juny de 2019

Pressupost:                       No pot superar els 3.000 euros per habitatge.

Import subvenció:             100% amb un màxim de 3.000 euros per habitatge

 

Per a més informació consulteu:

BASES

CONVOCATÒRIA

 


Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial:

Destinataris: 

-Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.

-Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

 

Termini:                  20 setembre de 2019

 

Per a més informació consulteu:

BASES

CONVOCATÒRIA

QUADRE RESUM

AJUTS A LA REHABILITACIÓ DÈDIFICIS DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL

MODIFICACIO PARCIAL BASES REGULADORES REHABILITACIO 2018 PEL 2019 

 

Documentació a presentar:

SOL·LICITUD